ඔබේ අදහස්

මෙහි ඇති ලිපි කියවීමෙන් පසු සමස්තයක් වශයෙන් සිරිවර්ධන, ආචාර්ය තිස්ස සේනානායක සහ ඔවුන්ගේ අනුගාමිකයින් ගැන ඔබගේ අදහස් මෙහි ලිවීමට හැකිය. අපෙන් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට හැකි පමණින් පිළිතුරු ලබා දෙන්නෙමු. බුද්ධිමත් සංවාදයක් සඳහා මෙය යොදාගන්න.

මේක බලන අය මම ගැන ළඟදී කියපු දේවල්