මා ගැන පෝස්ටර්

පහල තියෙන්නෙ මා ගැන ලියල තියෙන පෝස්ටර්. මට ඕව ෆේස්බුක් එකේ තිබිලනෙ හම්බුවුනෙ.මේක බලන අය මම ගැන ළඟදී කියපු දේවල්