අපව සම්බන්ධකරගන්න

Ðumindu Silva
http://www.facebook.com/dumindunayanasilva
යටින් තියෙන්නෙ හොර ප්‍රොෆයිල් එකට ලින්ක් එක(ඒක පාවිච්චි ක්අරන්නේ කිං සච්චං ගෲප් එකේ වැඩ වලට)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001343668416


Dilupa Lakmal Wickramasinghe

මේක බලන අය මම ගැන ළඟදී කියපු දේවල්